Kết quả nhập cư từ chương trình đề cử tỉnh bang Canada vào tháng 11 năm 2020

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) hiện là chương trình lớn thứ hai của Canada về nhập cư kinh tế. Tháng 11 này, các tỉnh bang của Canada tiếp tục mời gọi những người nhập cư tiềm năng vào vòng tiếp theo của quá trình nhập cư.

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP), bắt đầu vào năm 1998 với việc tiếp nhận số ít khoảng 200 người đến Canada, hiện sẽ thu hút hơn 80.000 thường trú nhân mới mỗi năm. Ít nhất 3.744 ứng cử viên nhập cư đã nhận được lời mời thông qua một chương trình PNP trong tháng qua.

PNP cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada tham gia lựa chọn một số lượng người nhập cư kinh tế mỗi năm và đề cử làm nơi cư trú lâu dài.

Hiện có hơn 80 chương trình PNP ở 11 tỉnh bang và vùng lãnh thổ, mỗi chương trình được thiết kế để nhắm mục tiêu đến những người nhập cư đáp ứng nhu cầu kinh tế và thị trường lao động cụ thể của các vùng đó. Hầu hết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ tham gia, đến nay có ít nhất một chương trình PNP phù hợp với hệ thống Express Entry của liên bang, là nguồn nhập cư kinh tế chính của Canada.

Các chương trình PNP được liên kết với Express Entry, còn được gọi là Đề cử nhập cư tỉnh bang căn bản (PNP BASE) căn cứ vào những điều kiện cơ bản của Express Entry cho phép một tỉnh chọn các ứng viên Express Entry và mời họ đăng ký đề cử cấp tỉnh. Những luồng này cho phép các tỉnh đề cử ứng viên trong hệ thống Express Entry của liên bang, hệ thống quản lý nhóm ứng viên cho ba trong số các hạng mục nhập cư kinh tế chính của Canada: Công nhân lành nghề Liên Bang (Federal Skilled Worker), Thương nhân có Tay nghề Liên bang (Federal Skilled Trades) và nhóm có kinh nghiệm tại Canada (Canadian Experience).

Các ứng viên Express Entry được đề cử bởi một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện của ứng viên. Các chương trình PNP hoạt động bên ngoài hệ thống Express Entry cũng có thể đề cử các ứng viên, những ứng viên này sẽ nhận được đề cử tỉnh bang và được nộp đơn xin thường trú sau đó.

TỔNG QUAN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH PNP VÀ SỐ LƯỢNG THƯ MỜI THÁNG 11:

British Columbia

Ngày 3 tháng 11, trong lần rút thăm thử nghiệm công nghệ đã mời 76 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh thông qua 4 luồng BC PNP.

Ngày 10 tháng 11, đã mời 358 ứng cử viên nộp hồ sơ đề cử cấp tỉnh qua 5 luồng BC PNP.

Ngày 17 tháng 11, cũng là buổi rút thăm thử nghiệm công nghệ đã mời 76 ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh thông qua 4 luồng BC PNP.

Ngày 24 tháng 11, đã mời 360 ứng viên nộp hồ sơ đề cử cấp tỉnh qua 5 luồng BC PNP.

Manitoba

Ngày 5 tháng 11 đã mời 205 ứng viên, trong đó có 7 ứng viên Express Entry, nộp đơn theo 3 luồng MPNP.

Ngày 19 tháng 11 đã mời 196 ứng viên, trong đó có 40 ứng viên Express Entry, nộp đơn theo 3 luồng MPNP.

Newfoundland và Labrador

NLPNP đang tạo ra một chương trình PNP mới, chương trình này ưu tiên các ứng viên có kỹ năng chuyên nghiệp, nhắm mục tiêu đến những cá nhân có trình độ cao và có kỹ năng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực có nhu cầu của tỉnh.

Ontario

Ngày 4 tháng 11, đã đưa ra 726 lời mời cho các ứng viên Express Entry thông qua các nhóm Lao Động Có Tay Nghề nói tiếng Pháp (French-Speaking Skilled Worker) và Thương Nhân Có Tay Nghề (Skilled Trades) của OINP.

Ngày 5 tháng 11, OINP đã thông báo rằng chương trình thí điểm nhập cư khu vực Ontario (Ontario Regional Immigration Pilot) đã đạt đến hạn ngạch tiếp nhận cho năm 2020 và chương trình sẽ tiếp tục vào năm 2021.

Ngày 12 tháng 11, đã ban hành 443 thông báo quan tâm đến các ứng viên Express Entry thông qua luồng ưu tiên về Nguồn Vốn Con Người (Human Capital Priorities) trong 9 ngành nghề đủ điều kiện.

Ngày 16 tháng 11, hàng ngàn ứng viên truy cập vào cổng ONIP online, ngay khi cổng OINP đã đạt đến giới hạn cho Đề nghị việc làm của nhà tuyển dụng (Employer Job Offer), OINP cũng thông báo luồng Kỹ năng theo yêu cầu (In-Demand Skills) cho năm 2020 sẽ không có đăng ký bổ sung nào được chấp nhận cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 26 tháng 11, OINP đã mở cổng cho chương trình Đề nghị việc làm của nhà tuyển dụng: Dòng sinh viên quốc tế (Employer Job Offer: Internatioal Student Stream) và phải kết thúc ngay sau đó do các vấn đề kỹ thuật của trang web.

Đảo Hoàng tử Edward (PEI)

Cả hai lễ bốc thăm được tổ chức vào ngày 19 tháng 11, đã mời 221 ứng viên đăng ký thông qua các luồng Lao động & Express Entry. Thêm 33 lời mời đã được cấp trong danh mục Doanh Nhân Giấy Phép Lao Động Kinh Doanh (Business Work Permit Entrepreneur).

Saskatchewan

Ngày 3 tháng 11, đã mời 532 ứng viên từ các luồng Express Entry và Nghề nghiệp theo yêu cầu (Occupations In-Demand) của SINP. Chỉ một số nghề nhất định được xét.

Ngày 19 tháng 11, đã mời 551 ứng viên từ các luồng Express Entry và Nghề nghiệp theo yêu cầu (Occupations In-Demand) của SINP. Chỉ một số nghề nhất định mới được xem xét.

Ngày 24 tháng 11, SINP đã giới thiệu 10 điểm mới có sẵn trong hệ thống xếp hạng SINP cho các ứng viên nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Những thay đổi này ảnh hưởng đến các luồng Express Entry và Occupations In-Demand của SINP.

0911 024 114