CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG ALBERTA – ALBERTA ADVANTAGE IMMIGRATION PROGRAM (AAIP)

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AAIP) là một chương trình nhập cư kinh tế đề cử những người thường trú tại Alberta. Những người được đề cử phải có kỹ năng để bù đắp tình trạng thiếu việc làm hoặc đang có kế hoạch mua hoặc bắt đầu kinh doanh ở Alberta. Họ cũng phải có khả năng chu cấp cho gia đình mình. Chương trình này được điều hành bởi chính phủ Alberta và Canada.

Nếu ứng viên được đề cử thông qua chương trình, họ có thể nộp đơn xin thường trú cùng với vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ chồng và con cái phụ thuộc. Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) quản lý các đơn xin thường trú. Chính phủ liên bang cũng đưa ra quyết định cuối cùng về các đơn đăng ký này. Tiêu chí có thể thay đổi bất cứ lúc nào và thường xuyên được cập nhật trên website của chính phủ tỉnh bang.

AAIP BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH SAU:

1. Dành cho người lao động

AAIP có 4 chương trình dành cho người lao động nước ngoài đang sống và làm việc tại Alberta hoặc dự định sống và làm việc tại đây:

Chương trình Du lịch và Khách sạn – Tourism and Hospitality Stream: Các ứng viên đủ tiêu chuẩn sống và làm việc tại Alberta và có lời mời làm việc toàn thời gian với một nhà tuyển dụng trong lĩnh vực Du lịch và Khách sạn ở Alberta.

Chương trình cơ hội nhập cư tại Alberta – Alberta Opportunity Stream: Các ứng viên đủ tiêu chuẩn sống và làm việc tại Alberta và nhận được lời mời làm việc từ một chủ lao động ở Alberta có thể nộp đơn xin đề cử AAIP.

Chương trình nhập cư Alberta thông qua hệ thống Express Entry – Alberta Express Entry Stream: Các ứng viên đủ điều kiện có thể được mời nộp đơn xin đề cử có hồ sơ trong nhóm Express Entry liên bang phù hợp với các yêu cầu tối thiểu, các yếu tố làm tăng cơ hội lựa chọn và các ưu tiên về kinh tế, ngành và nghề nghiệp của tỉnh. Ngoài ra còn có các lộ trình dành riêng được vận hành trong luồng này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và nhân viên công nghệ.

Chương trình Đổi mới nông thôn – Rural Renewal Stream: Các cộng đồng phải đăng ký và được chỉ định trước khi họ có thể tuyển dụng và xác nhận các ứng viên đủ tiêu chuẩn. Những người lao động nước ngoài tạm thời có lời mời làm việc từ một chủ lao động ở Alberta trong một cộng đồng được chỉ định và thư chứng thực từ một cộng đồng được chỉ định, sau đó có thể nộp đơn xin đề cử AAIP. Cộng đồng cũng có thể xác nhận những người tị nạn đủ điều kiện theo chương trình Thí điểm Con đường Di chuyển Kinh tế (EMPP) với sự hỗ trợ của một đối tác giới thiệu phi chính phủ. Các đối tác giới thiệu giúp các ứng viên EMPP trong quá trình đăng ký AAIP.

2. Dành cho doanh nhân

AAIP có 4 chương trình dành cho các doanh nhân dự định sống ở Alberta và mua hoặc bắt đầu kinh doanh tại tỉnh này:

Chương trình doanh nhân nông thôn – Rural Entrepreneur Stream: Các doanh nhân muốn bắt đầu kinh doanh hoặc mua một doanh nghiệp hiện có ở cộng đồng nông thôn ở Alberta có thể gửi Biểu hiện quan tâm – Expression of Interest (EOI).

Chương trình doanh nhân tốt nghiệp – ­Graduate Entrepreneur Stream: Sinh viên tốt nghiệp quốc tế của các tổ chức sau trung học được phê duyệt ở Alberta muốn bắt đầu kinh doanh hoặc mua một doanh nghiệp hiện có có thể gửi Biểu hiện quan tâm – Expression of Interest (EOI).

Chương trình trang trại – Farm Stream: Những nông dân có kinh nghiệm dự định mua hoặc mở trang trại ở Alberta có thể nộp đơn xin đề cử.

Chương trình doanh nhân tốt nghiệp nước ngoài – Foreign Graduate Entrepreneur Stream: Sinh viên tốt nghiệp nước ngoài có bằng cấp của một tổ chức sau trung học bên ngoài Canada và muốn thành lập một doanh nghiệp khởi nghiệp và kinh doanh đổi mới có thể làm việc với một cơ quan được chỉ định để gửi Biểu hiện quan tâm – Expression of Interest (EOI).

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN – TOURISM AND HOSPITALITY STREAM

Yêu cầu nhà tuyển dụng được phê duyệt

Công việc hiện tại của đương đơn và lời mời làm việc ở Alberta phải thuộc về một nhà tuyển dụng Du lịch và Khách sạn đã được phê duyệt.

Tại thời điểm đơn đăng ký của đương đơn được gửi và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn đăng ký của đương đơn, hoạt động kinh doanh chính của chủ lao động ở Alberta của đương đơn phải thuộc về một ngành đủ điều kiện, như được xác định bởi bộ luật ngành WCB – Alberta hoặc các hoạt động được miễn trừ.

Vào thời điểm nộp đơn đăng ký, đương đơn phải chứng minh rằng chủ lao động ở Alberta của đương đơn có bảo hiểm WCB hợp lệ hoặc được miễn cần bảo hiểm thông qua thư xác nhận của WCB.

Yêu cầu thành viên của hiệp hội ngành và Travel Alberta

Tại thời điểm nộp đơn, chủ lao động ở Alberta của đương đơn phải là thành viên của hiệp hội ngành đủ điều kiện.

Nếu chủ lao động của đương đơn có thể đủ điều kiện để trở thành thành viên của một trong những hiệp hội ngành đủ điều kiện thì họ phải là thành viên. Nếu chủ lao động của đương đơn có thể đủ điều kiện để trở thành thành viên, nhưng chọn không trở thành thành viên, bất kể lý do là gì, họ sẽ không đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng và đơn đăng ký của đương đơn sẽ bị từ chối.

Nếu chủ lao động của đương đơn không thể đủ điều kiện trở thành thành viên của một trong các hiệp hội ngành đủ điều kiện, thì họ phải được đưa vào danh sách Nhà cung cấp trải nghiệm trên trang web của Travel Alberta.

Yêu cầu về nghề nghiệp đủ điều kiện

Công việc hiện tại của đương đơn ở Alberta và lời mời làm việc ở Alberta đều phải dành cho một nghề nghiệp đủ điều kiện.

Yêu cầu về việc làm hiện tại

Tại thời điểm đơn đăng ký của đương đơn được gửi và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn đăng ký của đương đơn, đương đơn phải:

 • đang sống và làm việc tại Alberta trong một nghề nghiệp đủ điều kiện cho một nhà tuyển dụng Du lịch và Khách sạn được phê duyệt; và
 • có giấy phép lao động hợp lệ dựa trên Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) tích cực cho nghề nghiệp đủ điều kiện.

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

Tại thời điểm đương đơn nộp đơn đăng ký và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn đăng ký của đương đơn, đương đơn phải làm việc toàn thời gian (tối thiểu 30 giờ mỗi tuần) với một nhà tuyển dụng Du lịch và Khách sạn đã được phê duyệt, ở một trong những ngành nghề đủ điều kiện, tối thiểu trong sáu tháng liên tục (hoặc tối thiểu 780 giờ) tính đến thời điểm đương đơn nộp đơn.

Kinh nghiệm làm việc:

 • phải làm việc cho cùng một chủ lao động với lời mời làm việc hiện tại ở Alberta của đương đơn
 • được trả lương
 • phải được Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada IRCC ủy quyền và có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ nếu hoàn thành ở Alberta hoặc Canada

Yêu cầu về lời mời làm việc hoặc hợp đồng lao động

Tại thời điểm đơn đăng ký của đương đơn được gửi và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn đăng ký của đương đơn, đương đơn phải có lời mời làm việc toàn thời gian hoặc hợp đồng lao động thực sự:

 • để làm việc trong một nghề nghiệp đủ điều kiện và
 • cho cùng một chủ lao động ở Alberta với yêu cầu kinh nghiệm làm việc 6 tháng liên tục (780 giờ)

Lời mời làm việc hoặc hợp đồng lao động của đương đơn cũng phải được ký bởi người sử dụng lao động hợp pháp, có uy tín và có thể kiểm chứng ở Alberta của đương đơn và phải cung cấp:

 • công việc liên tục, được trả lương theo mối quan hệ chủ-nhân viên
 • công việc toàn thời gian, được xác định là tối thiểu 30 giờ mỗi tuần
 • làm việc từ 12 tháng trở lên
 • tiền lương và phúc lợi đáp ứng mức lương tối thiểu của tỉnh, và:
  • đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu đặt ra trong Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) của đương đơn (nếu có), hoặc
  • đáp ứng hoặc vượt quá mức lương khởi điểm thấp nhất cho nghề nghiệp của đương đơn trong tất cả các ngành ở Alberta
  • Khoản bồi thường ngoài lương, bao gồm nhưng không giới hạn ở khoản bồi thường từ quyền sở hữu công ty, không được coi là một phần của tiền lương hoặc tiền lương cơ bản của người nộp đơn.

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tại thời điểm nộp đơn đăng ký, đương đơn phải chứng minh mình đáp ứng được điểm kiểm tra ngôn ngữ sau:

 • Tối thiểu 4 cho mỗi kỹ năng tiếng Anh, hoặc
 • Tối thiểu 4 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp

Yêu cầu về học vấn

Tại thời điểm nộp đơn, đương đơn phải hoàn thành tối thiểu trình độ học vấn trung học tương đương với tiêu chuẩn của Canada.

Đương đơn phải cung cấp bản sao Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) do tổ chức được IRCC chỉ định cho trình độ học vấn cao nhất của đương đơn cấp.

CHƯƠNG TRÌNH CƠ HỘI NHẬP CƯ TẠI ALBERTA – ALBERTA OPPORTUNITY STREAM (AOS)

Yêu cầu về cư trú và giấy phép lao động

Tại thời điểm đơn đăng ký được gửi đến AAIP hoặc được gửi trong cổng AAIP và tại thời điểm Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AAIP) đánh giá đơn đăng ký của đương đơn, đương đơn phải có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ ở Canada cho phép đương đơn làm việc tại Canada tức là giấy phép lao động nước ngoài tạm thời.

Yêu cầu về ngành nghề 

Tại thời điểm đơn đăng ký của đương đơn được gửi đến AAIP hoặc được nộp trong cổng thông tin AAIP và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn đăng ký của đương đơn, đương đơn phải làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện ở Alberta. Yêu cầu nghề nghiệp cũng áp dụng cho kinh nghiệm làm việc và lời mời làm việc của đương đơn.

Nghề nghiệp đương đơn đang làm việc tại thời điểm đơn đăng ký được gửi đến AAIP hoặc được nộp trong cổng AAIP là ‘nghề nghiệp hiện tại’ của đương đơn.

Hầu hết các nghề theo Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) cấp độ kỹ năng 0, 1, 2, 3, 4 và 5 đều đủ điều kiện theo AAIP.

Người có Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (Post-Graduation Work Permit – PGWP)

Nếu đương đơn là người có Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP), nghề nghiệp của đương đơn cũng phải liên quan đến ngành học của họ ở Alberta.

Những người có PGWP không đủ điều kiện đăng ký AOS nếu nghề nghiệp của họ nằm trong danh sách các nghề có mức lương cao và mức lương thấp của Chính phủ Canada ở tỉnh Alberta. Những nghề này không có nhu cầu ở Alberta và có thể được đáp ứng bởi những người Albert và Canada.

Yêu cầu về ngoại ngữ

Có điểm ngôn ngữ tối thiểu là điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB 5 cho mỗi kỹ năng trong nhóm nghành NOC 0, 1, 2 hoặc 3; CLB 4 cho mỗi kỹ năng nhóm nghành NOC 4 hoặc 5.

Lưu ý: Nếu ứng viên đăng ký AAIP theo mã NOC 33102 (trợ lý y tá, nhân viên y tế và cộng tác viên dịch vụ bệnh nhân), AAIP yêu cầu điểm kiểm tra ngôn ngữ tối thiểu CLB 7 cho mỗi kỹ năng tiếng Anh hoặc NCLC 7 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp.

Yêu cầu về học vấn

Hoàn thành tối thiểu chương trình THPT/ giáo dục trung học (tương đương với tiêu chuẩn của Alberta) tại quốc gia của mình.

Người có Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) phải có chứng chỉ được cấp bởi một tổ chức giáo dục nâng cao sau trung học của Alberta.

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

‘Nghề nghiệp hiện tại’ của đương đơn là nghề nghiệp họ đang làm việc tại thời điểm đơn đăng ký được gửi đến AAIP hoặc được gửi trong cổng AAIP.

Nghề nghiệp hiện tại của đương đơn cũng phải phù hợp với kinh nghiệm làm việc của họ tại thời điểm đơn đăng ký được gửi đến AAIP hoặc được nộp trong cổng AAIP và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn đăng ký của họ.

Tại thời điểm đơn đăng ký của đương đơn được gửi đến AAIP hoặc được gửi trong cổng AAIP, đương đơn phải có:

 • kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tối thiểu 12 tháng trong công việc hiện tại của đương đơn ở Alberta trong vòng 18 tháng qua, hoặc
 • tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong nghề nghiệp hiện tại của đương đơn ở Canada hoặc nước ngoài trong vòng 30 tháng qua hoặc cả hai – kinh nghiệm làm việc này có thể là sự kết hợp của kinh nghiệm đạt được ở Alberta, ở Canada (bên ngoài Alberta) hoặc ở nước ngoài.

Người có Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) yêu cầu kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tối thiểu 6 tháng trong nghề nghiệp hiện tại của họ ở Alberta trong vòng 18 tháng qua.

Yêu cầu về lời mời làm việc

Đối với tất cả các ứng viên, bao gồm cả những người nắm giữ PGWP, tại thời điểm đơn đăng ký của họ được gửi đến AAIP hoặc được gửi trong cổng AAIP và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn xin đề cử của họ, ứng viên phải có một lời mời làm việc toàn thời gian thực sự từ một chủ lao động ở Alberta để làm việc trong công việc hiện tại của họ ở Alberta.

Chủ lao động ở Alberta của ứng viên phải được thành lập hoặc đăng ký theo đạo luật của cơ quan lập pháp của tỉnh, vùng lãnh thổ hoặc Quốc hội Canada và hoạt động như một doanh nghiệp có năng lực sản xuất, nhà máy hoặc địa điểm kinh doanh được thiết lập ở Alberta.

CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI NÔNG THÔN – RURAL RENEWAL STREAM

Chương trình Đổi mới Nông thôn có quy trình gồm 2 bước:

 1. Một trong những quy trình chứng thực cộng đồng sau đây:
  – Cộng đồng trực tiếp tuyển dụng lao động nước ngoài tạm thời để đáp ứng nhu cầu lao động và cung cấp Thư chấp thuận ứng viên từ cộng đồng cho các ứng viên được chọn.
  – Cộng đồng hoàn tất quy trình giới thiệu chương trình Thí điểm Con đường Di chuyển Kinh tế (EMPP) của Alberta để tuyển dụng người tị nạn. Một tổ chức đối tác giới thiệu EMPP làm việc với cộng đồng và người sử dụng lao động ở Alberta để hỗ trợ tìm kiếm người tị nạn cho nhu cầu lao động tương ứng. Ứng viên được chọn sẽ nhận được Thư chấp thuận ứng viên từ cộng đồng và Thư đối tác giới thiệu EMPP từ đối tác giới thiệu.
 2. Ứng viên nộp đơn đăng ký AAIP.

AAIP định nghĩa cộng đồng nông thôn ở Alberta là bất kỳ cộng đồng nào nằm ngoài khu vực đô thị được điều tra dân số Calgary và Edmonton (CMA) có dân số dưới 100.000 người.

YÊU CẦU VỀ CỘNG ĐỒNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Hiên nay đã có hơn 30 cộng đồng nông thôn tại Alberta đáp ứng được điều kiện chỉ định.

Yêu cầu bắt buộc để được chỉ định:

 • Cộng đồng nông thôn có dân số dưới 100.000 người (các cộng đồng trong cùng vùng kinh tế có thể hợp tác để nộp đơn);
 • Cộng đồng phải nằm ngoài khu vực đô thị điều tra dân số của Calgary và Edmonton;
 • Một hoặc nhiều nhà tuyển dụng quan tâm đến việc tham gia và có sẵn việc làm lâu dài (tối thiểu 12 tháng), toàn thời gian, không theo mùa vụ;
 • Có thư xác nhận ủng hộ từ hội đồng thành phố hoặc thị trấn tham gia có chữ ký của thị trưởng hoặc người đại diện;
 • Đơn đăng ký được ký và nộp bởi tổ chức phát triển kinh tế có chức năng chính là phát triển kinh tế bao gồm kế hoạch phát triển kinh tế hoặc tài liệu tương tự.

Chương trình Đổi mới Nông thôn không áp dụng cho:

 • Tuyển dụng nhân viên bán thời gian hoặc thời vụ.
 • Các cá nhân được đề cử theo diện này vẫn cần phải được Tổ chức quản lý cấp tỉnh (PRO) tương ứng cấp phép nếu nghề nghiệp của họ được quản lý hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn thương mại của Alberta cho một ngành nghề cụ thể ở đây.
 • Đã nộp đơn yêu cầu xét thường trú của chính phủ Canada.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN

Yêu cầu cư trú tại cộng đồng

Tại thời điểm đơn đăng ký được gửi và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn đăng ký của ứng viên, ứng viên phải có ý định và có thể cư trú và làm việc trong cộng đồng được chỉ định của mình ở Alberta.

Ứng viên không đủ điều kiện: Những người yêu cầu tị nạn đã ở Canada.

Yêu cầu chứng thực của cộng đồng

Tại thời điểm đơn đăng ký được gửi và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn đăng ký của ứng viên, ứng viên phải có Thư chấp thuận ứng viên hợp lệ do Tổ chức phát triển kinh tế (EDO) của cộng đồng nông thôn được chỉ định của ứng viên ở Alberta cấp.

Yêu cầu về lời mời làm việc

Tại thời điểm đơn đăng ký được gửi và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn đăng ký của ứng viên, ứng viên phải có lời mời làm việc toàn thời gian hoặc hợp đồng lao động quy định làm việc từ 12 tháng trở lên, từ một chủ lao động ở Alberta để làm việc trong một nghề nghiệp đủ điều kiện trong cộng đồng được chỉ định của ứng viên.

Yêu cầu cấp phép, đăng ký và chứng nhận

Tại thời điểm đơn đăng ký được gửi và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn đăng ký của ứng viên, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu cấp phép, đăng ký và chứng nhận sau:

 • Ứng viên phải có giấy phép, đăng ký hoặc chứng nhận cần thiết để làm việc trong nghề nghiệp hiện tại của ứng viên ở Alberta hoặc nghề nghiệp trong lời mời làm việc ở Alberta của ứng viên.
 • Nếu ứng viên đang làm việc hoặc nhận được lời mời làm việc trong một ngành thương mại bắt buộc ở Alberta, ứng viên phải có chứng chỉ thương mại hợp lệ được công nhận về Chương trình Học nghề và Thương mại Công nghiệp (AIT) của Alberta.
 • Nếu ứng viên đang làm nhân viên chăm sóc trẻ em ở Alberta, ứng viên phải có chứng nhận hợp lệ là Nhà giáo dục Mầm non Cấp 2 (trước đây là Nhân viên Phát triển Trẻ em) hoặc Nhà giáo dục Mầm non Cấp 3 (trước đây là Giám sát Phát triển Trẻ em) trước khi đăng ký AAIP.

Lời mời làm việc không đủ điều kiện

Những cá nhân sau đây không đủ điều kiện để đăng ký hoặc được đề cử theo chương trình Đổi mới Nông thôn, ngay cả khi họ có lời mời làm việc 30 giờ một tuần trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng:

 • nhân viên bán thời gian, thời vụ, bất kể giờ làm việc của họ
 • nhà thầu độc lập, chủ doanh nghiệp hoặc nhân viên đại lý tạm thời, bao gồm các cá nhân được liệt kê là giám đốc, cổ đông hoặc đại lý của người sử dụng lao động ở Alberta
 • nhân viên làm việc tại Alberta ở một nơi làm việc không nằm trong khu vực hoạt động thương mại hoặc công nghiệp, chẳng hạn như kinh doanh tại nhà
 • những nhân viên không làm việc tại cơ sở ở Alberta, chẳng hạn như những người làm việc ở địa điểm ‘ảo’ hoặc phục vụ người sử dụng lao động bằng cách làm việc từ xa từ một địa điểm bên ngoài Alberta

Yêu cầu nghề nghiệp

Tại thời điểm đơn đăng ký được gửi và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn đăng ký của ứng viên, ứng viên phải có lời mời làm việc trong ngành nghề đủ điều kiện.

Yêu cầu đủ điều kiện về kinh nghiệm làm việc

 • Nếu ứng viên là người lao động nước ngoài tạm thời: tại thời điểm nộp đơn, ứng viên phải có tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong ngành nghề đủ điều kiện trong vòng 18 tháng qua trước khi nộp đơn. Kinh nghiệm làm việc này có thể là sự kết hợp giữa kinh nghiệm có được ở Alberta, Canada (ngoài Alberta) hoặc ở nước ngoài.
 • Nếu ứng viên là người nộp đơn tị nạn EMPP: tại thời điểm nộp đơn, ứng viên phải có tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong một ngành nghề đủ điều kiện trong vòng 10 năm qua trước khi nộp đơn.

Yêu cầu ngôn ngữ

Tại thời điểm nộp đơn đăng ký, ứng viên phải chứng minh rằng ứng viên đáp ứng được điểm kiểm tra ngôn ngữ sau bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp:

Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) TEER  Yêu cầu điểm kiểm tra Tiêu chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB)Yêu cầu điểm kiểm tra Tiêu chuẩn Ngôn ngữ Canada (NCLC)
Nếu lời mời làm việc của ứng viên dành cho nghề nghiệp NOC 0, 1, 2 hoặc 3  Tối thiểu 5 cho mỗi kỹ năng tiếng AnhTối thiểu 5 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp
Nếu lời mời làm việc của ứng viên dành cho nghề nghiệp NOC 4 hoặc 5  Tối thiểu 4 cho mỗi kỹ năng tiếng AnhTối thiểu 4 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp

Yêu cầu về giáo dục

Tại thời điểm nộp đơn, ứng viên phải hoàn thành tối thiểu trình độ học vấn trung học tương đương với tiêu chuẩn giáo dục Canada.

Yêu cầu về quỹ tài chính

Chỉ những người lao động nước ngoài tạm thời mới phải đáp ứng yêu cầu về quỹ tài chính.

Người tị nạn EMPP không cần phải đáp ứng các yêu cầu về quỹ tài chính.

Tại thời điểm nộp đơn đăng ký và tại thời điểm AAIP đánh giá đơn đăng ký của ứng viên, ứng viên phải chứng minh rằng ứng viên có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và các thành viên gia đình định cư tại cộng đồng được chỉ định của ứng viên nếu:

 • ứng viên không cư trú ở Canada, hoặc
 • ứng viên hiện đang ở Canada nhưng không làm việc.

0911 024 114