Visa 173 Úc diện bảo lãnh cha mẹ tạm trú

Thị thực (visa) 173 cho phép cha mẹ của công dân, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện được tạm trú tại Úc. Thị thực này chỉ có thời hạn trong 2 năm và không được gia hạn hay xin cấp lại.

Trước khi thị thực này hết hạn và người giữ thị thực muốn thành thường trú nhân Úc, họ có thể nộp đơn xin thị thực (visa) 143 diện bảo lãnh cha mẹ thường trú.

Lợi ích của thị thực

 • Sau khi thị thực được chấp thuận, đương đơn được tạm trú tại Úc trong 2 năm.
 • Có thể đưa vợ/ chồng và con cái đi cùng.
 • Có thể làm việc và học tập tại Úc trong suốt thời hạn của thị thực.
 • Có thể đăng ký vào hệ thống Medicare trong suốt thời hạn của thị thực.
 • Không đủ điều kiện nhận hỗ trợ của Chính phủ Úc như trợ cấp an sinh xã hội…
 • Được tự do ra vào Úc nhiều lần trong hai năm kể từ ngày thị thực được cấp.
 • Có thể nộp đơn xin thị thực (visa) 143 diện bảo lãnh cha mẹ thường trú.

Yêu cầu đối với người bảo lãnh

 • Phải là con của đương đơn, từ 18 tuổi trở lên.
 • Phải là công dân, thường trú nhân Úc hoặc là công dân New Zealand đủ điều kiện.
 • Phải sống tại Úc ít nhất 2 năm tính đến thời điểm làm thủ tục bảo lãnh.
 • Phải đảm bảo đủ điều kiện về tài chính để bảo lãnh cha mẹ.
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và lý lịch tư pháp.
 • Phải cung cấp một văn bản cam kết hỗ trợ chỗ ăn ở, tài chính cho đương đơn và các thành viên đi cùng trong suốt 2 năm tạm trú tại Úc.

Yêu cầu đối với người được bảo lãnh​

 • Có con là công dân, thường trú nhân Úc hoặc là công dân New Zealand đủ điều kiện.
 • Đáp ứng kiểm tra Cân bằng gia đình.
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe & lý lịch tư pháp.
 • Phải có đảm bảo hỗ trợ.
 • Phải đang ở ngoài nước Úc tại thời điểm nộp đơn.

Thời gian phê duyệt

Bộ Nội Vụ Úc không cung cấp chính xác thời gian phê duyệt thị thực này vì số lượng thị thực bị giới hạn mỗi năm. Khi đã đạt số lượng được cấp trong năm, không thị thực nào được duyệt tiếp cho đến thời điểm bắt đầu chỉ tiêu năm tiếp theo vào ngày 01 tháng 7.

Thứ tự hồ sơ xếp đợi phê duyệt được cố định, không có chương trình nào được ưu tiên trước. Trung tâm thị thực cha mẹ hiện đang đánh giá các hồ sơ của đương đơn ở ngoài nước Úc (visa 143 và 173) được nộp thời điểm tháng 02 năm 2016, và các hồ sơ của đương đơn hiện đang ở Úc (visa 864 và 884) được nộp thời điểm tháng 01 năm 2017.

Phí Chính phủ liên quan

Lần 1:

Đương đơn:  2.800 AUD

Người phụ thuộc đi cùng:

 • 1.400 AUD đối với người từ 18 tuổi trở lên
 • 705 AUD đối với người dưới 18 tuổi

Lần 2: thanh toán sau khi các thành viên gia đình đã đạt yêu cầu về sức khỏe và lý lịch tư pháp.

Đương đơn: 29.130 AUD

Người phụ thuộc đi cùng:

 • 29.130 AUD đối với người từ 18 tuổi trở lên
 • 2.095 AUD đối với người dưới 18 tuổi

0911 024 114