CHƯƠNG TRÌNH EB-5: THỜI ĐIỂM CHƯA XÁC ĐỊNH, SỰ LỰA CHỌN KHÔNG CHẮC CHẮN (PHẦN 2)

Phần I của bài viết này đã cung cấp các “phỏng đoán” liên quan đến khả năng gia hạn chương trình EB-5 của Trung tâm vùng và khả năng thời điểm tăng dự kiến ​​số tiền đầu tư lên tới 900.000 đô la trong TEA và 1,8 triệu đô la trong các khu vực khác. Phần II của bài viết sẽ tập trung vào các hành động đề xuất được thực hiện bởi các nhà đầu tư tiềm năng, các Trung tâm vùng và các nhà phát triển dự án.

Thời điểm này các nhà đầu tư chỉ có thể nộp hồ sơ EB-5 trực tiếp. Trường hợp EB-5 trực tiếp đầu tư vào một khu vực việc làm được nhắm mục tiêu ở mức 900.000 đô la trở lên không có vấn đề gì. Nếu nhà đầu tư muốn tiếp tục với EB-5 trực tiếp dựa trên khoản đầu tư ít nhất 500.000 đô la vào một khu vực đủ điều kiện TEA trước tháng 11 năm 2019, họ phải được thông báo về nguy cơ Tòa án phúc thẩm lật ngược quyết định của Tòa án quận phía Bắc của California (như đã thảo luận trong Phần I). Tốt nhất là nhà đầu tư phải sẵn sàng đầu tư thêm 400.000 đô la nếu điều đó xảy ra.

Có hai kịch bản với các mức độ rủi ro khác nhau. Trong kịch bản đầu tiên, nhà đầu tư trình bày một kế hoạch kinh doanh dự kiến ​​với khoản đầu tư 900.000 đô la trong đó 500.000 đô la được đầu tư vào thời điểm nộp đơn I-526. Điều này có thể được chấp nhận theo khái niệm “tích cực trong quá trình đầu tư” nhưng chỉ khi nhà đầu tư có thể chứng minh rằng mình có đủ 900.000 đô la hiện có tại thời điểm nộp đơn và lý tưởng nhất là nguồn hợp pháp của số tiền 400.000 đô la bổ sung đó có thể được lập thành tài liệu.

Kịch bản thứ hai rủi ro hơn. Trong kịch bản này, kế hoạch kinh doanh cho thấy rằng nhà đầu tư sẽ đầu tư tổng cộng 500.000 đô la và số tiền đó được đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ. Sau đó, nhà đầu tư có thể đầu tư thêm 400.000 đô la trong trường hợp có quyết định của tòa án khôi phục quy định không? Như đã thảo luận ngắn gọn trong Phần I, USCIS có thể đưa ra quan điểm rằng, ngay cả khi nhà đầu tư sau đó đầu tư 400.000 đô la, đơn yêu cầu vẫn không được chấp thuận. Tuy nhiên, có một lý lẽ xác đáng (mà chúng tôi sẵn sàng đưa ra tòa nếu cần thiết) rằng đơn khởi kiện có thể được chấp thuận khi được nộp (trước bất kỳ quyết định bất lợi nào của tòa án) và nhà đầu tư sẽ đầu tư số tiền cần thiết để làm cho đơn vẫn được chấp thuận sau bất kỳ quyết định bất lợi nào.

Tóm lại, các lựa chọn từ an toàn nhất đến rủi ro cao hơn là:

  • 900.000 đô la cho EB-5 trực tiếp (giả định vào TEA);
  • EB-5 trực tiếp với kế hoạch kinh doanh dự kiến ​​900.000 đô la trong đó 500.000 đô la được thực hiện tại thời điểm nộp đơn I-526 cùng với tài liệu rằng 400.000 đô la khác có sẵn ngay lập tức, có nguồn gốc hợp pháp và nhà đầu tư có cam kết hoàn thành khoản đầu tư;
  • EB-5 trực tiếp trong TEA với khoản đầu tư 500.000 đô la và nhà đầu tư chuẩn bị đầu tư thêm 400.000 đô la nếu điều đó là cần thiết;
  • EB-5 trực tiếp trong TEA với khoản đầu tư 500.000 đô la cho một nhà đầu tư sẽ không có khả năng đầu tư thêm bất kỳ số tiền nào.

Các nhà đầu tư muốn đầu tư vào một dự án EB-5 Trung tâm vùng và hy vọng làm như vậy ở mức đầu tư 500.000 đô la nên chuẩn bị trước tất cả các tài liệu và sẵn sàng nộp hồ sơ ngay khi chương trình Trung tâm vùng được gia hạn lại. Những nhà đầu tư đó phải hy vọng rằng việc gia hạn Trung tâm vùng xảy ra trước bất kỳ hành động lập pháp, quản lý hoặc tư pháp nào làm tăng số tiền đầu tư. Có khả năng sẽ có một khoảng thời gian ngắn để thực hiện điều này.

Đây là những thời điểm đặc biệt khó khăn đối với các nhà phát triển dự án. Chiến lược được khuyến nghị là xây dựng các dự án dựa trên khoản đầu tư 500.000 đô la của TEA để tận dụng lợi thế cùng những lợi ích cơ bản của nhà đầu tư nếu chương trình Trung tâm vùng được gia hạn trước khi số tiền đầu tư được tăng lên.

Tuy nhiên, hồ sơ dự án phải lường trước khả năng đến một thời điểm nào đó trong quá trình chào bán, số tiền đầu tư sẽ tăng lên. Kế hoạch kinh doanh và các tài liệu chào bán phải giải quyết vấn đề các nhà đầu tư đầu tư với các số tiền khác nhau, bao gồm cả việc họ nhận được lợi ích giống nhau hay khác nhau dựa trên các khoản đầu tư khác nhau. Các tài liệu chào bán cũng phải đề cập đến vấn đề liệu các nhà đầu tư có thể tăng khoản đầu tư của mình như thế nào để đáp ứng mức đầu tư tối thiểu tăng lên. Kế hoạch kinh doanh và báo cáo kinh tế phải chứng minh đủ việc làm cho số lượng nhà đầu tư lớn hơn được yêu cầu để đáp ứng mức tăng vốn EB-5 mục tiêu nếu nhà đầu tư đầu tư 500.000 đô la, mặc dù sẽ cần ít việc làm hơn với các khoản đầu tư cao hơn.

Nói cách khác, các nhà phát triển dự án phải sẵn sàng bỏ ra nhiều nỗ lực và chi phí để phát triển một tài liệu dự án mà không biết chắc chắn liệu chương trình Trung tâm vùng có được gia hạn hay không và liệu các nhà đầu tư có thể đầu tư ở mức 500.000 đô la hay không. Bãi lầy càng trở nên trầm trọng hơn bởi sự khác biệt lớn về nhu cầu có thể xảy ra tùy thuộc vào số tiền đầu tư cần thiết là 500.000 đô la hay 900.000 đô la.

Nhiều vấn đề tương tự phải đối mặt với các Trung tâm vùng, những Trung tâm này phải đưa ra các quyết định tương tự về việc phát triển và/ hoặc tài trợ cho các dự án. Ngoài ra, trong thời gian tạm lắng, chúng tôi khuyên các Trung tâm vùng nên dành thêm thời gian và nguồn lực sẵn có để chuẩn bị trước cho hồ sơ I-829 dành cho thường trú nhân có điều kiện. Đây cũng là thời điểm tốt để các Trung tâm vùng đánh giá hệ thống tuân thủ của họ để chuẩn bị cho các trách nhiệm tuân thủ dự kiến ​​sẽ lớn hơn nhiều nếu luật EB-5 toàn diện cuối cùng được thông qua.

Một vấn đề khác đối với các nhà phát triển dự án liên quan đến vị trí của dự án. Vị trí an toàn nhất là một dự án trong khu vực đủ điều kiện trở thành TEA trước tháng 11 năm 2019 và cũng đủ điều kiện trở thành TEA dựa trên định nghĩa trong quy định năm 2019. Nếu một dự án nằm trong khu vực đủ điều kiện là TEA trước quy định nhưng không theo định nghĩa quy định năm 2019, ngay cả khi nó có thể cho phép đầu tư 500.000 đô la trong thời gian ngắn trước khi số tiền đầu tư được tăng lên, các nhà đầu tư sau này sẽ phải đầu tư ở mức 1,8 triệu đô la khi số tiền đầu tư được tăng lên, điều này có thể gây khó khăn cho thị trường.

Tóm lại, nhiều nhà đầu tư, nhà phát triển dự án và các Trung tâm vùng, có lý do chính đáng, đang có thái độ chờ đợi dựa trên số lượng rủi ro và sự không chắc chắn trong những thời điểm chưa từng có này. Những người khác cho rằng thời điểm hiện tại đang ở trên đỉnh của nhu cầu chưa từng có và cơ hội chưa từng có và muốn chuẩn bị để tận dụng lợi thế của một cơn gió tiềm năng. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp kết tinh tư duy của những người tham gia hiện tại và tiềm năng trong chương trình EB-5.

Tài liệu trong bài viết này không phải là lời khuyên pháp lý trực tiếp và chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Mối quan hệ luật sư-khách hàng không được giả định hoặc dự định bằng việc nhận hoặc xem xét bản trình bày này. Thông tin được cung cấp không bao giờ được thay thế cho lời khuyên khi cần hướng dẫn cụ thể liên quan đến nhập cư.

0911 024 114