Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh tạm ngừng nhập cư trong vòng 60 ngày – nhưng không áp dụng đối với nhập cư đầu tư EB-5

Tổng thống D.J.Trump vừa ký lệnh tạm dừng việc nhập cảnh di trú (diện thẻ xanh) trong 60 ngày, trong đó không áp dụng cho các nhà đầu tư đi định cư theo diện EB-5. Điều đó có thể hiểu rằng việc tạm dừng nhập cảnh này chủ yếu nhắm vào những người sắp đi định cư theo diện bảo lãnh.

Trong văn bản chính thức, sắc lệnh cũng loại trừ 9 trường hợp được miễn trừ với lệnh cấm này – bên cạnh dòng chương trình đầu tư định cư EB-5 luôn được ưu tiên.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/