Tạm ngừng tài trợ liên bang không gây ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động của Sở Di trú Mỹ (USCIS)

Việc tạm ngưng phân bổ ngân sách hàng năm cho Chính phủ Hoa Kỳ không gây ảnh hưởng đến các hoạt động dựa trên lệ phí (do khách hàng đóng) của USCIS. Các văn phòng của Sở di trú sẽ vẫn mở cửa, và tất cả các đương đơn sẽ tham gia phỏng vấn và hẹn gặp như lịch đã hẹn. USCIS sẽ vẫn tiếp nhận đơn và hồ sơ ngoại trừ trong các trường hợp sau:

Một số chương trình của USCIS sẽ hết hạn hoặc tạm ngừng hoạt động hay bị ảnh hưởng theo cách khác cho đến khi nhận được vốn tài trợ hoặc khi được tái cấp phép hoạt động bởi Quốc Hội. Các chương trình này bao gồm:

Chương trình Trung tâm vùng cho Nhà đầu tư nhập cư diện EB-5 (không phải là Chương trình EB-5). Trung tâm vùng là tổ chức công hoặc tư nhân ở Hoa Kỳ có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. USCIS cấp phép cho các trung tâm vùng để được tham gia vào Chương trình nhà đầu tư nhập cư. Chương trình EB-5, mặt khác, vẫn tiếp tục hoạt động.

Hệ thống E-Verify. Hệ thống trực tuyến miễn phí này cho phép các doanh nghiệp xác định nhân viên của họ có đủ điều kiện hợp lệ để được làm việc tại Mỹ hay không.

Chương trình Conrad 30 Waiver cho các bác sĩ diện J-1. Chương trình này cho phép các bác sĩ diện thị thực J-1 được nộp đơn xin miễn trừ thời hạn cư trú hai năm theo yêu cầu của thị thực J-1 sau khi họ đã hoàn thành chương trình trao đổi J-1. Việc hết hạn này chỉ gây ảnh hưởng đến ngày mà bác sĩ diện J-1 phải đến Mỹ; và vì vậy Chương trình Conrad 30 không phải đóng cửa hoàn toàn.

Các nhà hoạt động tôn giáo (không phải mục sư). Chương trình dành cho người nhập cư đặc biệt này cho phép những người hoạt động tôn giáo, không phải mục sư được phép nhập cư hoặc chuyển đổi sang tình trạng thường trú tại Mỹ nhằm thực hiện các công việc tôn giáo toàn thời gian và được trả công.