Những dự kiến thay đổi quan trọng trong chương trình EB-5 đáng chú ý trong thời gian sắp tới cho các nhà đầu tư

Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security) đề xuất chỉnh sửa một số điều khoản qui định trong nội dung của chương trình đầu tư định cư EB-5, đối với các nhà đầu tư và trung tâm vùng, nhằm hiện đại hóa chương trình định cư này.

Chương trình EB-5 được biết đến như một chương trình đầu tư để lấy thị thực định cư (thẻ xanh) một cách hợp pháp cho các nhà đầu tư cá nhân vào Hoa Kỳ. Cụ thể, nhà đầu tư hội đủ điều kiện đầu tư 1.000.000 USD vào khu vực phát triển hoặc 500000 USD vào khu vực tập trung nghề nghiệp (vùng nông thôn hoặc vùng có tỉ lệ thất nghiệp cao) được chỉ định của chính phủ Hoa Kỳ, và tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian.

Những đề xuất thay đổi sẽ ảnh hưởng đến chính sách hiện tại của chương trình EB-5 tại các mục sau đây.

  1. Giữ ngày ưu tiên (đơn I-526)

Bộ an ninh Hoa Kỳ đề xuất đương đơn I-526 có thể giữ lại ngày ưu tiên trong đơn I-526 đã được chấp thuận trước đó khi phải nộp lại đơn I-526 trong trường hợp trung tâm vùng (Regional Center) bị giải thể hoặc nhà đầu tư thay đổi mức đầu tư.

Thay đổi này sẽ giúp nhà đầu tư chương trình EB-5 tránh được tình trạng trì hoãn không cần thiết trong việc xử lý visa định cư cho đương đơn do mất ngày ưu tiên đầu tiên của đơn I-526 đã được chấp thuận.

  1. Tăng hạn mức đầu tư

Bộ an ninh Hoa Kỳ đề xuất tăng hạn mức đầu tư tối thiểu đối với các nhà đầu tư chương trình EB-5. Cụ thể, từ 1 triệu USD lên 1.8 triệu USD nếu đầu tư vào khu vực phát triển, hoặc từ 500,000 USD lên 1.35 triệu USD nếu đầu tư vào khu vực tập trung nghề nghiệp. Mức tăng đã được cân nhắc dựa trên mức độ lạm phát theo chỉ giá tiêu dùng tại Mỹ từ năm 1990 đến 2015.

Đề xuất thay đổi hạn mức đầu tư nhằm đảm bảo số tiền đầu tư theo chương trình EB-5 được thiết lập bởi Quốc Hội Hoa Kỳ từ năm 1990 theo đúng giá trị của đồng đô la Mỹ ở hiện tại.

Bộ an ninh Hoa Kỳ cũng đề nghị nên đánh giá mức độ lạm phát để đề xuất hạn mức đầu tư tối thiểu phù hợp sau mỗi kỳ 5 năm.

  1. Cấu trúc lại qui trình chỉ định vùng tập trung nghề nghiệp (Targeted Employment Area – TEA)

Bộ an ninh Hoa Kỳ đề xuất cho phép bất kỳ thành phố hay thị trấn nào trên đất Mỹ có dân số từ 20,000 dân trở lên và có tỉ lệ thất nghiệp cao có thể thành TEA, và bỏ yếu tố địa lý, chính trị ra khỏi qui trình xét duyệt TEA.

Với thay đổi này, Bộ an ninh tin rằng tiền đầu tư từ EB-5 sẽ vào đúng khu vực cần thiết, vùng có tỉ lệ thất nghiệp cao.

  1. Thay đổi hình thức nộp đơn I-829 để gỡ bỏ điều kiện (thẻ xanh 2 năm)

Bộ an ninh Hoa Kỳ đề nghị có qui định cụ thể việc các thành viên phụ thuộc phải đứng đơn I-829 riêng để gở bỏ điều kiện trên thẻ xanh 2 năm thay vì chỉ có đương đơn chính như hiện nay, và cải tiến qui trình xét duyệt đơn I-829 bằng việc bổ sung thêm điểm phỏng vấn và thống nhất qui trình cấp thẻ xanh vĩnh viễn.