Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi chung

Nhà đầu tư EB-5 phải tuân thủ những qui định nào khi tìm kiếm dự án đầu tư?

Không có bất kỳ giới hạn nào trong việc tìm kiếm dự án đầu tư – nhà đầu tư có thể liên lạc với bất kỳ đơn vị nào cảm thấy cần thiết (nhà phát triển dự án, trung tâm vùng, v.v..) để tìm kiếm và kiểm tra một cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, đơn vị phát hành chào bán kêu gọi đầu tư dự án phải tuân thủ các qui định về luật chứng khoán trong quá trình giới thiệu dự án đến nhà đầu tư.

Luật sư di trú có thể giúp đơn vị phát triển dự án những gì?

Luật sư di trú có thể giúp cho các đơn vị phát triển dự án tuân thủ các qui định của pháp luật. Đơn cử, họ sẽ lập một nhóm các chuyên gia để tập hợp tất cả các tài liệu cần thiết bao gồm tài liệu chào bán chứng khoán, phân tích tác động kinh tế, và kế hoạch kinh doanh của dự án. Luật sư di trú cũng có thể giúp các đơn vị phát triển dự án xin giấy phép trung tâm vùng và phê duyệt tài liệu mẫu của dự án. Một luật sư di trú giỏi có thể giúp các đơn vị phát triển dự án về tất cả các mặt từ bắt đầu cho đến hoàn thành dự án EB-5.

Phần nào trong chương trình EB-5 khiến các luật sư di trú và các chuyên gia cảm thấy khó khan nhất?

Có rất nhiều phần gây khó khăn và thách thức trong chương trình EB-5 đối với họ, và mỗi chuyên gia sẽ có một vài lĩnh vực mà họ cho rằng đó là khó khăn nhất. Một trong những khó khăn nhất đó là chứng minh nguồn tiền hợp pháp, đảm bảo kế hoạch kinh doanh, và thẩm định tuân thủ pháp luật của trung tâm vùng.

Chứng minh nguồn tiền

Tiền đầu tư EB-5 có thể vay được không?

Được, có thể vay một phần hoặc toàn bộ tiền đầu tư miễn là khoản vay phải được thế chấp bằng tài sản cá nhân của nhà đầu tư và nguồn gốc của tài sản đảm bảo phải hợp pháp.

Cấu trúc dự án

Doanh nghiệp thương mại mới (NCE) có thể là một tổ chức từ thiện?

Không. Doanh nghiệp thương mại mới được định nghĩa là một doanh nghiệp được thành lập vì mục đích lợi nhuận . Do đó, một tổ chức phi lợi nhuận có thể tham gia chương trình EB-5 với tư cách là trung tâm vùng hoặc hợp tác với một đơn vị khác.

Thay đổi địa điểm dự án EB-5 sau khi nộp hồ sơ I-526 có được xem là thay đổi tài liệu pháp lý khi nộp hồ sơ I-829 không?

Thay đổi về địa điểm dự án sẽ không cấu thành thay đổi pháp lý với điều kiện các tình trạng khác vẫn giữ nguyên. Ví dụ, nếu dự án được tài trợ bởi một trung tâm vùng, thì địa điểmmới của dự án phải nằm trong phạm vi khu vực địa lý của trung tâm vùng đó. Hoặc nếu một dự án thuộc vùng tạo việc làm mục tiêu (TEA) thì khi thay đổi sang địa điểm mới, dự án vẫn phải thuộc vùng TEA. Việc tạo việc làm cũng dựa trên phân tích kinh tế của khu vực, cũng không được thay đổi. Phải tư vấn các chuyên gia kinh tế và chuyên gia trong lĩnh vực EB-5 xem việc thay đổi địa điểm dự án có cấu thành sự thay đổi tài liệu pháp lý của dự án không.

Chủ dự án có trách nhiệm gì đối với nhà đầu tư EB5?

Trách nhiệm đầu tiên của chủ dự án đối với nhà đầu tư EB-5 là đảm bảo việc chào bán tuân thủ luật chứng khoán, chủ dự án có khả năng phải duy trì ban cố vấn chứng khoán. Ngoài ra, một dự án giới thiệu đến nhà đầu tư phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của chương trình EB-5 để nhà đầu tư có thể đạt được thị thực định cư của mình thông qua việc đầu tư của họ vào dự án đó.

Công dân Mỹ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với nhà đầu tư EB-5?

Công dân Mỹ hợp tác cùng nhà đầu tư EB-5 chỉ chịu những trách nhiệm qui định tại thỏa thuận hợp tác hoặc thỏa thuận doanh nghiệp mà thôi. Đối với trường hợp làm trái luật, công dân Mỹ không chịu trách nhiệm hoặc không có trách nhiệm gì đối với hành vi của nhà đầu tư EB-5.

Vốn EB-5 có thể sử dụng cho bất kỳ phần nào của dự án, bao gồm việc mua đất?

Vốn EB-5 có thể sử dụng cho bất kỳ phần nào của dự án. Tuy nhiên, việc mua đất không được chấp nhận là chi phí sử dụng cho EB-5. Do đó, xét về khía cạnh tạo việc làm, mua đất không hề tạo ra lợi ích trực tiếp cho nhà đầu tư EB-5. Yêu cầu chủ yếu của dự án EB-5 là phải sử dụng chi phí để tạo ra việc làm cần thiết – không bao gồm chi phí mua đất và các khoản chi tiêu không hợp lệ khác.

Nhà đầu tư nước ngoài mở doanh nghiệp sử dụng vốn khởi nghiệp (từ nhiều nguồn khác nhau) để tạo việc làm cho người dân Mỹ thì có đủ điều kiện để tham gia chương trình EB-5 không?

Chương trình EB-5 yêu cầu đầu tư bằng vốn cá nhân có thể từ tài sản cho tặng hoặc vay (miễn là khoản vay phải được thế chấp bằng tài sản cá nhân), không đơn thuần chỉ tạo 10 việc làm là đủ điều kiện để tham gia chương trình.

Nhà từ đầu EB-5 có thể đầu tư thông qua trung tâm vùng vào một dự án đã bắt đầu hoạt động không?

Có thể, miễn là dự án đó còn kêu gọi vốn EB-5. Một số dự án thông qua trung tâm vùng huy động vốn nhanh, nhưng dự án vẫn có quyền mở huy động vốn trong một số trường hợp nhất định – chẳng hạn như nhà đầu tư rút hồ sơ, nhà đầu tư không đạt được các yêu cầu đầu tư. Khi đầu tư vào các dự án như vậy, nhà đầu tư cần thẩm định và tư vấn với chuyên gia EB-5 có kinh nghiệm.

Một doanh nghiệp trực tuyến có đủ điều kiện để trở thành doanh nghiệp thương mại mới (NCE) trong chương trình EB-5 không?

Một doanh nghiệp trực tuyến có thể đủ điều kiện là NCE theo chương trình EB-5, phụ thuộc vào bản chất của doanh nghiệp là gì. Điều cần thiết là số lượng việc làm theo yêu cầu phải tạo ra đủ tại một khu vực nào đó trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Nên tư  vấn các chuyên gia EB-5 để hỗ trợ liệu dự án đó có tuân thủ điều kiện của chương trình hay không.

Đầu tư vào một doanh nghiệp đang thành công có thỏa điều kiện chương trình EB-5 không?

Nhà đầu tư có thể đầu tư vào một doanh nghiệp có sẵn và đang hoạt động thành công trong những trường hợp sau thì được xem là thỏa điều kiện chương trình EB-5:

  1. Doanh nghiệp này tái cấu trúc thành một doanh nghiệp thương mại mới (NCE); hoặc
  2. Vốn đầu tư EB-5 nâng tổng vốn doanh nghiệp lên 40% hoặc tăng số lượng lao động của doanh nghiệp lên 40%

Bởi vì đây là hình thức đầu tư không phổ biến, nhà đầu tư nên tư vấn các chuyên gia trong lĩnh vực EB5 để đảm bảo việc đầu tư của mình tuân thủ các yêu cầu của chương trình.

Có thể sử dụng vốn EB-5 thành lập một doanh nghiệp mới (NCE) và mua loại một doanh nghiệp khác và tạo việc làm mới từ doanh nghiệp này?

Có thể. Công việc mới tạo ra từ doanh nghiệp mua lại thỏa mãn yêu cầu tạo việc làm của chương trình, nhưng chỉ trong một số trường hợp nhất định. Công việc phải thật sự là một vị trí mới, và doanh nghiệp được mua lại phải một chi nhánh/ công ty con do doanh nghiệp mới (NCE) sở hữu toàn phần. Đây cũng là trường hợp phức tạp, cần tham khảo ý kiến chuyên môn của các chuyên gia trong ngành.

Lĩnh vực kinh doanh nào phù hợp với chương trình đầu tư EB-5?

Chương trình không giới hạn bất kỳ ngành nghề nào, miễn là phải hợp pháp, vì mục đích lợi nhuận và phải đạt được các yêu cầu của Sở Di trú Mỹ về một doanh nghiệp thương mại mới (NCE).

Tạo việc làm

Nhiều nhà đầu tư trong một dự án có ảnh hưởng đến việc tính việc làm?

Chương trình EB-5 yêu cầu mỗi nhà đầu tư phải tạo được 10 hoặc trên 10 công việc, và do đó tổng số việc làm tạo ra sẽ chia cho tổng số nhà đầu tư. Tất cả các công việc hợp lệ đều được tính, mặc dù vốn EB-5 chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng vốn đầu tư của dự án. Nói cách khác, việc làm tạo ra chỉ tính cho nhà đầu tư EB-5, vì vậy phần trăm vốn EB-5 càng ít, thì khả năng tạo việc làm cho nhà đầu tư EB-5 càng cao hơn.

Công việc tạo ra từ dự án EB-5 phải duy trì trong bao lâu?

Điều này phụ thuộc vào loại việc làm. Đối với việc làm gián tiếp và hệ lụy, việc làm được tính dựa trên các chi phí, do đó khi tiền đầu tư đã được dùng, nghĩa là công việc đã được tạo ra. Đối với công việc trực tiếp, tốt nhất là phải tạo ra trước khi nộp hồ sơ I-829 và duy trì cho đến khi đơn I-829 được chấp thuận. Bởi vì việc làm là yếu tố then chốt để đạt được tình trạng thường trú vĩnh viễn, cho nên việc nhờ các chuyên  gia EB-5 xem xét bản kế hoạch kinh doanh và phân tích kinh tế là hết sức quan trọng.

Công việc tạo ra tại 2 địa điểm khác nhau của dự án EB-5 được tính như thế nào?

Công việc tạo ra tại 2 địa điểm khác nhau của dự án được chấp nhận, nhưng sẽ phức tạp xét về mặt tuân theo các qui định của luật EB-5. Thứ nhất, nếu làm việc thông qua trung tâm vùng, thì phạm vi pháp lý của trung tâm vùng đó phải bao gồm toàn bộ dự án. Thứ hai, nếu dự án được thực hiện tại khu vực TEA để được phép huy động 500.000 USD/ suất đầu tư  thì toàn bộ công việc của dự án tạo ra ở 2 nơi phải thuộc khu vực TEA. Thứ ba, nếu tọa lạc tại 2 địa điểm khác nhau thì cấu trúc công ty phải tách biệt, một trong hai công ty phải là chủ sở hữu toàn phần của chi nhánh kia. Và chính vì tính chất phức tạp trong tình huống này, nên tư vấn chuyên gia EB-5 có kinh nghiệm liên quan trước khi thực hiện.

Sở Di trú Mỹ xác minh số việc làm tạo ra trong dự án EB-5 bằng cách nào?

Để tính các việc làm trực tiếp, gián tiếp, hệ lụy, Sở Di trú sẽ yêu cầu cung cấp bằng chứng, hóa  đơn, chứng từ liên quan đến việc chi tiêu nguồn vốn. Đối với dự án chỉ tính việc làm trực tiếp, Sở Di trú yêu cầu cung cấp chứng từ liên quan đến bảng lương, form W-2s (giấy báo lương).

Qui định về tạo việc làm “lâu dài” trong dự án EB-5 là gì?

Trong phạm vi chương trình EB-5, một công việc lâu dài nghĩa là một công việc không có tính chất  tạm thời hoặc mùa vụ. Định nghĩa việc làm “lâu dài” trong chương trình EB-5 không có nghĩa là yêu cầu chức vụ đó phải tồn tại trong một thời gian dài nhất định. Tuy nhiên, số lượng công việc cần thiết phải tồn tại khi nhà đầu tư nộp hồ sơ I-829

Yêu cầu về tạo và phân bổ việc làm trong dự án EB-5 như thế nào?

Yêu cầu tạo việc làm trong dự án EB-5 được tính dựa trên số lượng nhà đầu tư EB-5 tham gia vào dự án – chứ không phải tổng vốn đầu tư của dự án. Dự án phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian, lâu dài trên mỗi nhà đầu tư EB-5. Tất cả các công việc tạo ra từ dự án đều được tính cho nhà đầu tư EB-5. Ví dụ, nếu dự án tạo ra được 500 việc làm toàn thời gian, cố định thì sẽ thỏa điều kiện cho 50 nhà đầu tư EB-5, mỗi người được phân bổ 10 công việc, nhưng nếu dự án đó chỉ huy động 20 nhà đầu tư EB-5 thì mỗi nhà đầu tư sẽ được phân bổ 25 việc làm, nhiều hơn nhiều so với yêu cầu của chương trình.

Rủi ro và hoàn vốn

Rủi ro lớn nhất của đầu tư EB-5 trực tiếp là gì?

Bởi vì đầu tư trực tiếp chỉ tính việc làm tạo ra trực tiếp từ dự án, do đó rủi ro lớn nhất là dự án tạo ra không đủ số lượng việc làm chương trình yêu cầu. Hầu hết các dự án EB-5 đều thông qua trung tâm vùng vì theo cách này việc làm được tính bao gồm việc làm trực tiếp, gián tiếp và hệ lụy.

Thụ lý hồ sơ

Hồ sơ I-526 được chấp thuận có giống với hồ sơ mẫu của dự án (exemplar) hay không?

Không, hồ sơ I-526 của một nhà đầu tư nộp và được chấp thuận bởi Sở Di trú Mỹ không được xem là hồ sơ mẫu của dự án. Hồ sơ mẫu – một phần trong đơn I-924 sẽ do trung tâm vùng nộp cho Sở di trú để được cấp phép hoạt động trung tâm vùng. Tuy nhiên, nếu đã có một nhà đầu tư nộp hồ sơ I-526 và được Sở Di trú chấp thuận thì có nghĩa là giấy tờ pháp lý của dự án cũng được kiểm tra và phê duyệt. Như vậy nhà đầu tư khác trong dự án có thể hy vọng hồ sơ I-526 của họ cũng được chấp thuận với điều kiện hồ sơ chứng minh nguồn tiền của họ được chấp thuận.